USTAWA

              z dnia 18 września 2001 r.

                    

              o podpisie elektronicznym

                    

                    

                  Rozdział I

                 Przepisy ogólne

                    

                   Art. 1.

Ustawa określa warunki stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego

stosowania, zasady świadczenia usług certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad

podmiotami świadczącymi te usługi.                   Art. 2.

Przepisy ustawy stosuje się do podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,

mających siedzibę lub świadczących usługi na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.                   Art. 3.

Użyte w ustawie wyrażenia oznaczają:

  1) podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi

   danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane,

   służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny,

  2) bezpieczny podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który:

   a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,

   b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby

    składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do

    składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania

    podpisu elektronicznego,

   c) jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że

    jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna,

  3) osoba składająca podpis elektroniczny - osobę fizyczną posiadającą

   urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego, która działa w

   imieniu własnym albo w imieniu innej osoby fizycznej, prawnej albo

   jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

  4) dane służące do składania podpisu elektronicznego - niepowtarzalne i

   przyporządkowane osobie fizycznej dane, które są wykorzystywane przez tę

   osobę do składania podpisu elektronicznego,

  5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego - niepowtarzalne i

   przyporządkowane osobie fizycznej dane, które są wykorzystywane do

   identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny,

  6) urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego - sprzęt i

   oprogramowanie skonfigurowane w sposób umożliwiający złożenie podpisu lub

   poświadczenia elektronicznego przy wykorzystaniu danych służących do

   składania podpisu lub poświadczenia elektronicznego,

  7) bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego -

   urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego spełniające

   wymagania określone w ustawie,

  8) urządzenie służące do weryfikacji podpisu elektronicznego - sprzęt i

   oprogramowanie skonfigurowane w sposób umożliwiający identyfikację osoby

   fizycznej, która złożyła podpis elektroniczny, przy wykorzystaniu danych

   służących do weryfikacji podpisu elektronicznego lub w sposób

   umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne

   lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne, przy wykorzystaniu

   danych służących do weryfikacji poświadczenia elektronicznego,

  9) bezpieczne urządzenie służące do weryfikacji podpisu elektronicznego -

   urządzenie służące do weryfikacji podpisu elektronicznego spełniające

   wymagania określone w ustawie,

 10) certyfikat - elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące

   do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby

   składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej

   osoby,

 11) zaświadczenie certyfikacyjne - elektroniczne zaświadczenie, za pomocą

   którego dane służące do weryfikacji poświadczenia elektronicznego są

   przyporządkowane do podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub

   organu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, i które umożliwiają identyfikację

   tego podmiotu lub organu,

 12) kwalifikowany certyfikat - certyfikat spełniający warunki określone w

   ustawie, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi

   certyfikacyjne, spełniający wymogi określone w ustawie,

 13) usługi certyfikacyjne - wydawanie certyfikatów, znakowanie czasem lub

   inne usługi związane z podpisem elektronicznym,

 14) podmiot świadczący usługi certyfikacyjne - przedsiębiorcę w rozumieniu

   przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności

   gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114,

   poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509 i Nr 67, poz. 679), Narodowy Bank

   Polski albo organ władzy publicznej, świadczący co najmniej jedną z usług,

   o których mowa w pkt 13,

 15) kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne - podmiot

   świadczący usługi certyfikacyjne, wpisany do rejestru kwalifikowanych

   podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,

 16) znakowanie czasem - usługę polegającą na dołączaniu do danych w postaci

   elektronicznej logicznie powiązanych z danymi opatrzonymi podpisem lub

   poświadczeniem elektronicznym, oznaczenia czasu w chwili wykonania tej

   usługi oraz poświadczenia elektronicznego tak powstałych danych przez

   podmiot świadczący tę usługę,

 17) polityka certyfikacji - szczegółowe rozwiązania, w tym techniczne i

   organizacyjne, wskazujące sposób, zakres oraz warunki bezpieczeństwa

   tworzenia i stosowania certyfikatów,

 18) odbiorca usług certyfikacyjnych - osobę fizyczną, osobę prawną lub

   jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:

   a) zawarła z podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne umowę o

    świadczenie usług certyfikacyjnych, lub

   b) w granicach określonych w polityce certyfikacji może działać w oparciu

    o certyfikat lub inne dane elektronicznie poświadczone przez podmiot

    świadczący usługi certyfikacyjne,

 19) poświadczenie elektroniczne - dane w postaci elektronicznej, które wraz z

   innymi danymi, do których zostały dołączone lub logicznie z nimi

   powiązane, umożliwiają identyfikację podmiotu świadczącego usługi

   certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne, oraz

   spełniają następujące wymagania:

   a) są sporządzane za pomocą podlegających wyłącznej kontroli podmiotu

    świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenie

    certyfikacyjne bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu

    elektronicznego i danych służących do składania poświadczenia

    elektronicznego,

   b) jakakolwiek zmiana danych poświadczonych jest rozpoznawalna,

 20) dane służące do składania poświadczenia elektronicznego - niepowtarzalne

   i przyporządkowane do podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub

   organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne dane, które są

   wykorzystywane przez ten podmiot lub organ do składania poświadczenia

   elektronicznego,

 21) dane służące do weryfikacji poświadczenia elektronicznego -

   niepowtarzalne i przyporządkowane do podmiotu świadczącego usługi

   certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne dane,

   które są wykorzystywane do identyfikacji podmiotu lub organu składającego

   poświadczenie elektroniczne,

 22) weryfikacja bezpiecznego podpisu elektronicznego - czynności, które

   pozwalają na identyfikację osoby składającej podpis elektroniczny, oraz

   pozwalają stwierdzić, że podpis został złożony za pomocą danych służących

   do składania podpisu elektronicznego przyporządkowanych do tej osoby, a

   także że dane opatrzone tym podpisem nie uległy zmianie po złożeniu

   podpisu elektronicznego.                   Art. 4.

Certyfikat wydany przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, niemający

siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nieświadczący usług na jej

terytorium, zrównuje się pod względem prawnym z kwalifikowanymi certyfikatami

wydanymi przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, mający

siedzibę lub świadczący usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli

zostanie spełniona jedna z poniższych przesłanek:

  1) podmiotowi świadczącemu usługi certyfikacyjne, który wydał ten

   certyfikat, została udzielona akredytacja,

  2) przewiduje to umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita

   Polska, o wzajemnym uznaniu certyfikatów,

  3) podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, który wydał ten certyfikat,

   został wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi

   certyfikacyjne,

  4) podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, mający siedzibę na terytorium

   Wspólnoty Europejskiej spełniający wymogi ustawy, udzielił gwarancji za

   ten certyfikat,

  5) certyfikat ten został uznany za kwalifikowany w drodze umowy

   międzynarodowej zawartej pomiędzy Wspólnotą Europejską a państwami

   trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi,

  6) podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, który wydał ten certyfikat,

   został uznany w drodze umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Wspólnotą

   Europejską a państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi.

  

                  Rozdział II

           Skutki prawne podpisu elektronicznego

                    

                   Art. 5.

1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego

 certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w

 okresie ważności tego certyfikatu. Bezpieczny podpis elektroniczny złożony w

 okresie zawieszenia kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego do jego

 weryfikacji wywołuje skutki prawne z chwilą uchylenia tego zawieszenia.

2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

 weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne

 pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi,

 chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

3. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego

 certyfikatu zapewnia integralność danych opatrzonych tym podpisem i

 jednoznaczne wskazanie kwalifikowanego certyfikatu, w ten sposób, że

 rozpoznawalne są wszelkie zmiany tych danych oraz zmiany wskazania

 kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego do weryfikacji tego podpisu,

 dokonane po złożeniu podpisu.                   Art. 6.

1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego

 kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód tego, że został on złożony przez

 osobę określoną w tym certyfikacie, jako składającą podpis elektroniczny.

2. Przepis ust. 1 nie odnosi się do certyfikatu po upływie terminu jego

 ważności lub od dnia jego unieważnienia oraz w okresie jego zawieszenia,

 chyba że zostanie udowodnione, że podpis został złożony przed upływem terminu

 ważności certyfikatu lub przed jego unieważnieniem albo zawieszeniem.

3. Nie można powoływać się, że podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy

 ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie został złożony za pomocą bezpiecznych

 urządzeń i danych, podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis

 elektroniczny.

                    

                   Art. 7.

1. Podpis elektroniczny może być znakowany czasem.

2. Znakowanie czasem przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi

 certyfikacyjne wywołuje w szczególności skutki prawne daty pewnej w

 rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Uważa się, że podpis elektroniczny znakowany czasem przez kwalifikowany

 podmiot świadczący usługi certyfikacyjne został złożony nie później niż w

 chwili dokonywania tej usługi. Domniemanie to istnieje do dnia utraty

 ważności zaświadczenia certyfikacyjnego wykorzystywanego do weryfikacji tego

 znakowania. Przedłużenie istnienia domniemania wymaga kolejnego znakowania

 czasem podpisu elektronicznego wraz z danymi służącymi do poprzedniej

 weryfikacji przez kwalifikowany podmiot świadczący tę usługę.                   Art. 8.

Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi elektronicznemu tylko na tej

podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub dane służące do weryfikacji

podpisu nie mają kwalifikowanego certyfikatu, lub nie został złożony za pomocą

bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego.                 Rozdział III

       Obowiązki podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne

                    

                   Art. 9.

1. Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych nie

 wymaga uzyskania zezwolenia, ani koncesji.

2. Organy władzy publicznej i Narodowy Bank Polski mogą świadczyć usługi

 certyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, wyłącznie na użytek własny lub innych

 organów władzy publicznej.

3. Jednostka samorządu terytorialnego może świadczyć usługi certyfikacyjne na

 zasadach niezarobkowych także dla członków wspólnoty samorządowej.                  Art. 10.

1. Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wydający

 kwalifikowane certyfikaty jest obowiązany:

  1) zapewnić techniczne i organizacyjne możliwości szybkiego i niezawodnego

   wydawania, zawieszania i unieważniania certyfikatów oraz określenia czasu

   dokonania tych czynności,

  2) stwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o certyfikat,

  3) zapewnić środki przeciwdziałające fałszerstwom certyfikatów i innych

   danych poświadczanych elektronicznie przez te podmioty, w szczególności

   przez ochronę urządzeń i danych wykorzystywanych przy świadczeniu usług

   certyfikacyjnych,

  4) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody

   wyrządzone odbiorcom usług certyfikacyjnych,

  5) poinformować osobę ubiegającą się o certyfikat, przed zawarciem z nią

   umowy, o warunkach uzyskania i używania certyfikatu, w tym o wszelkich

   ograniczeniach jego użycia,

  6) używać systemów do tworzenia i przechowywania certyfikatów, w sposób

   zapewniający możliwość wprowadzania i zmiany danych jedynie osobom

   uprawnionym,

  7) jeżeli podmiot zapewnia publiczny dostęp do certyfikatów to ich

   publikacja wymaga uprzedniej zgody osoby, której wydano ten certyfikat,

  8) udostępniać odbiorcy usług certyfikacyjnych pełny wykaz bezpiecznych

   urządzeń do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych i warunki

   techniczne, jakim te urządzenia powinny odpowiadać,

  9) zapewnić, w razie tworzenia przez niego danych służących do składania

   podpisu elektronicznego, poufność procesu ich tworzenia, a także nie

   przechowywać i nie kopiować tych danych ani innych danych, które mogłyby

   służyć do ich odtworzenia, oraz nie udostępniać ich nikomu innemu poza

   osobą, która będzie składała za ich pomocą podpis elektroniczny,

 10) zapewnić, w razie tworzenia przez niego danych służących do składania

   podpisu elektronicznego, aby dane te z prawdopodobieństwem graniczącym z

   pewnością wystąpiły tylko raz,

 11) publikować dane, które umożliwią weryfikację, w tym również w sposób

   elektroniczny, autentyczności i ważności certyfikatów oraz innych danych

   poświadczanych elektronicznie przez ten podmiot oraz zapewnić nieodpłatny

   dostęp do tych danych odbiorcom usług certyfikacyjnych.

2. Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne polegające na

 znakowaniu czasem jest obowiązany spełnić wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt

 3, 4 i 8, oraz używać systemów do znakowania czasem, tworzenia i

 przechowywania zaświadczeń certyfikacyjnych, w sposób zapewniający możliwość

 wprowadzania i zmiany danych jedynie osobom uprawnionym, a także zapewnić, że

 czas w nich określony jest czasem z chwili składania poświadczenia

 elektronicznego i uniemożliwiają one oznaczenie czasem innym niż w chwili

 wykonania usługi znakowania czasem.

3. Osoba wykonująca czynności związane ze świadczeniem usług certyfikacyjnych

 powinna:

  1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

  2) nie być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko

   wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i

   papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe lub przestępstwa, o których

   mowa w rozdziale VIII ustawy,

  3) posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie technologii tworzenia

   certyfikatów i świadczenia innych usług związanych z podpisem

   elektronicznym.

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki

 techniczne i organizacyjne, które muszą spełniać kwalifikowane podmioty

 świadczące usługi certyfikacyjne, w tym wymagania z zakresu ochrony fizycznej

 pomieszczeń, w których znajdują się informacje, o których mowa w art. 12 ust.

 1, uwzględniając zakres stosowania wydawanych przez nie certyfikatów,

 wymagania ich ochrony oraz konieczność zapewnienia ochrony interesów

 odbiorców usług certyfikacyjnych.

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z

 ministrem właściwym do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby

 Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i szczegółowe warunki

 spełnienia obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, w tym w

 szczególności termin powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia oraz

 minimalne sumy gwarancyjne, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia

 gwarancji spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

                  Art. 11.

1. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne odpowiada wobec odbiorców usług

 certyfikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, za wszelkie szkody spowodowane

 niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie

 świadczonych usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych

 obowiązków jest następstwem okoliczności, za które podmiot świadczący usługi

 certyfikacyjne nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mógł zapobiec mimo

 dołożenia należytej staranności.

2. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne nie odpowiada wobec odbiorców usług

 certyfikacyjnych za szkody wynikające z użycia certyfikatu poza zakresem

 określonym w polityce certyfikacji, która została wskazana w certyfikacie, w

 tym w szczególności za szkody wynikające z przekroczenia najwyższej wartości

 granicznej transakcji, jeżeli wartość ta została ujawniona w certyfikacie.

3. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne nie odpowiada wobec odbiorców usług

 certyfikacyjnych za szkodę wynikłą z nieprawdziwości danych zawartych w

 certyfikacie, wpisanych na wniosek osoby składającej podpis elektroniczny.

4. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, który udzielił gwarancji za

 certyfikat zgodnie z art. 4 pkt 4, odpowiada wobec odbiorców usług

 certyfikacyjnych za wszelkie szkody spowodowane użyciem tego certyfikatu,

 chyba że szkoda wynikła z użycia certyfikatu poza zakresem określonym w

 polityce certyfikacji, która została wskazana w tym certyfikacie.

                    

                  Art. 12.

1. Informacje związane ze świadczeniem usług certyfikacyjnych, których

 nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę podmiot świadczący usługi

 certyfikacyjne lub odbiorcę usług certyfikacyjnych, a w szczególności dane

 służące do składania poświadczeń elektronicznych, są objęte tajemnicą. Nie są

 objęte tajemnicą informacje o naruszeniach ustawy przez podmiot świadczący

 usługi certyfikacyjne.

2. Do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, są obowiązane osoby:

  1) reprezentujące podmiot świadczący usługi certyfikacyjne,

  2) pozostające z podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne w stosunku

   pracy, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym

   charakterze,

  3) pozostające w stosunku pracy, w stosunku zlecenia lub innym stosunku

   prawnym o podobnym charakterze z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz

   podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne,

  4) osoby i organy, które weszły w jej posiadanie w trybie określonym w ust.

   3.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, mają obowiązek udzielenia informacji, o

 których mowa w ust. 1, z wyjątkiem danych służących do składania poświadczeń

 elektronicznych, wyłącznie na żądanie:

  1) sądu lub prokuratora - w związku z toczącym się postępowaniem,

  2) ministra właściwego do spraw gospodarki - w związku ze sprawowaniem przez

   niego nadzoru nad działalnością podmiotów świadczących usługi

   certyfikacyjne, o którym mowa w rozdziale VII,

  3) innych organów państwowych upoważnionych do tego na podstawie odrębnych

   ustaw - w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami w sprawach

   dotyczących działalności podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

4. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust.

 5, trwa przez okres 10 lat od ustania stosunków prawnych wymienionych w ust.

 2.

5. Obowiązek zachowania tajemnicy danych służących do składania poświadczeń

 elektronicznych trwa bezterminowo.                  Art. 13.

1. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz art.

 10 ust. 1 pkt 9, przechowuje i archiwizuje dokumenty i dane w postaci

 elektronicznej bezpośrednio związane z wykonywanymi usługami certyfikacyjnymi

 w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów i danych.

2. W przypadku kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne

 obowiązek przechowania dokumentów i danych, o których mowa w ust. 1, trwa

 przez okres 20 lat od chwili powstania danego dokumentu lub danych.

3. W przypadku zaprzestania działalności przez kwalifikowany podmiot świadczący

 usługi certyfikacyjne, dokumenty i dane, o których mowa w ust. 1, przechowuje

 minister właściwy do spraw gospodarki albo wskazany przez niego podmiot. Za

 przechowywanie dokumentów i danych, o których mowa w ust. 1, minister

 właściwy do spraw gospodarki pobiera opłatę, nie wyższą jednak niż

 równowartość w złotych 1 EURO za każdy wydany certyfikat, którego

 dokumentacja podlega przechowywaniu, obliczoną według kursu średniego

 ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zaprzestania

 działalności przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.

 Opłata ta powinna być przeznaczona na sfinansowanie czynności, o których mowa

 w zdaniu pierwszym.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, tryb

 uiszczania i wysokość opłat, o których mowa w ust. 3, uwzględniając ilość

 oraz planowane koszty przechowywania dokumentów i danych, o których mowa w

 ust. 1.

5. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne niszczy dane służące do składania

 poświadczeń elektronicznych niezwłocznie po unieważnieniu lub po upływie

 okresu ważności zaświadczenia certyfikacyjnego wykorzystywanego do

 weryfikacji tych poświadczeń.

                  Rozdział IV

            Świadczenie usług certyfikacyjnych

                    

                  Art. 14.

1. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wydaje certyfikat na podstawie

 umowy.

2. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne przed zawarciem umowy, o której

 mowa w ust. 1, jest obowiązany poinformować na piśmie lub za pomocą

 informacji trwale zapisanej na nośniku elektronicznym, w sposób jasny i

 powszechnie zrozumiały, o dokładnych warunkach użycia tego certyfikatu, w tym

 o sposobie rozpatrywania skarg i sporów, a w szczególności o istotnych jego

 warunkach obejmujących:

  1) zakres i ograniczenia jego stosowania,

  2) skutki prawne składania podpisów elektronicznych weryfikowanych przy

   pomocy tego certyfikatu,

  3) informację o systemie dobrowolnej rejestracji podmiotów kwalifikowanych i

   ich znaczeniu.

3. W przypadku wydawania certyfikatów niebędących certyfikatami

 kwalifikowanymi, informacja, o której mowa w ust. 2, powinna również zawierać

 wskazanie, że podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy tego certyfikatu

 nie wywołuje skutków prawnych równorzędnych podpisowi własnoręcznemu.

4. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest obowiązany udostępnić, na

 wniosek każdego, istotne elementy informacji, o której mowa w ust. 2.

5. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest obowiązany uzyskać pisemne

 potwierdzenie zapoznania się z informacją, o której mowa w ust. 2, przed

 zawarciem umowy.

6. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt

 2, może korzystać z notarialnego potwierdzenia tożsamości odbiorców usług

 certyfikacyjnych, jeżeli przewiduje to określona polityka certyfikacji.

7. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wydając kwalifikowane certyfikaty,

 jest obowiązany stosować takie procedury ich wydawania, aby uzyskać od osoby

 ubiegającej się o certyfikat pisemną zgodę na stosowanie danych służących do

 weryfikacji jej podpisu elektronicznego, które są zawarte w wydanym

 certyfikacie.

                    

                  Art. 15.

Odbiorca usług certyfikacyjnych jest obowiązany przechowywać dane służące do

składania podpisu elektronicznego w sposób zapewniający ich ochronę przed

nieuprawnionym wykorzystaniem w okresie ważności certyfikatu służącego do

weryfikacji tych podpisów.

  

                  Art. 16.

1. Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych powinna być sporządzona w formie

 pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Nieważność umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych nie powoduje

 nieważności certyfikatu, jeżeli przy jego wydaniu zostały spełnione wymogi

 określone w art. 14 ust. 2 i 5 oraz uzyskano zgodę, o której mowa w art. 14

 ust. 7.

                    

                  Art. 17.

1. Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest obowiązany do

 opracowania polityki certyfikacji. Polityka certyfikacji obejmuje w

 szczególności:

  1) zakres jej zastosowania,

  2) opis sposobu tworzenia i przesyłania danych elektronicznych, które

   zostaną opatrzone poświadczeniami elektronicznymi przez podmiot świadczący

   usługi certyfikacyjne,

  3) maksymalne okresy ważności certyfikatów,

  4) sposób identyfikacji i uwierzytelnienia osób, którym wydawane są

   certyfikaty i podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne,

  5) metody i tryb tworzenia oraz udostępniania certyfikatów, list

   unieważnionych i zawieszonych certyfikatów oraz innych poświadczonych

   elektronicznie danych,

  6) opis elektronicznego zapisu struktur danych zawartych w certyfikatach i

   innych danych poświadczanych elektronicznie,

  7) sposób zarządzania dokumentami związanymi ze świadczeniem usług

   certyfikacyjnych.

2. Rada Ministrów określa, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku

 Polskiego, w drodze rozporządzenia, podstawowe wymagania organizacyjne i

 techniczne dotyczące polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów,

 uwzględniając zakres zastosowania tych certyfikatów oraz okresy ich ważności,

 konieczność zapewnienia współdziałania różnych urządzeń do składania i

 weryfikacji podpisów elektronicznych, zapewnienie bezpieczeństwa obrotu

 prawnego oraz uwzględniając standardy Unii Europejskiej.

                    

                  Art. 18.

1. Bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego powinno

 co najmniej:

  1) uniemożliwiać pozyskiwanie danych służących do składania podpisu lub

   poświadczenia elektronicznego,

  2) nie zmieniać danych, które mają zostać podpisane lub poświadczone

   elektronicznie oraz umożliwiać przedstawienie tych danych osobie

   składającej podpis elektroniczny przed chwilą jego złożenia,

  3) gwarantować, że złożenie podpisu będzie poprzedzone wyraźnym

   ostrzeżeniem, że kontynuacja operacji będzie równoznaczna ze złożeniem

   podpisu elektronicznego,

  4) zapewniać łatwe rozpoznawanie istotnych dla bezpieczeństwa zmian w

   urządzeniu do składania podpisu lub poświadczenia elektronicznego.

2. Bezpieczne urządzenie służące do weryfikacji podpisu elektronicznego powinno

 spełniać następujące wymagania:

  1) dane używane do weryfikacji podpisu elektronicznego odpowiadają danym,

   które są uwidaczniane osobie weryfikującej ten podpis,

  2) podpis elektroniczny jest weryfikowany rzetelnie, a wynik weryfikacji

   prawidłowo wykazany,

  3) osoba weryfikująca może w sposób nie budzący wątpliwości ustalić

   zawartość podpisanych danych,

  4) autentyczność i ważność certyfikatów lub innych danych poświadczonych

   elektronicznie jest rzetelnie weryfikowana,

  5) wynik weryfikacji identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny

   jest poprawnie i czytelnie wykazywany,

  6) użycie pseudonimu jest jednoznacznie wskazane,

  7) istotne dla bezpieczeństwa zmiany w urządzeniu służącym do weryfikacji

   podpisu elektronicznego są sygnalizowane.

3. Rada Ministrów, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki

 techniczne, jakim powinny odpowiadać bezpieczne urządzenia do składania

 podpisów elektronicznych oraz bezpieczne urządzenia do weryfikacji podpisów

 elektronicznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia nienaruszalności i

 poufności danych opatrzonych takim podpisem.

4. Badania zgodności urządzeń, o których mowa w ust. 1 i 2, z wymaganiami

 ustawy odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Służby ochrony państwa, w rozumieniu przepisów o ochronie informacji

 niejawnych, dokonują oceny przydatności urządzeń, o których mowa w ust. 1 i

 2, do ochrony informacji niejawnych i wydają stosowne certyfikaty

 bezpieczeństwa.

 

                  Art. 19.

1. Za czynności, o których mowa w art. 18 ust. 4 i 5, pobiera się opłatę.

2. Do opłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy, o których mowa w

 art. 18 ust. 4 oraz przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie

 informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr

 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298 i Nr 56, poz.

 580).

                    

                  Art. 20.

1. Kwalifikowany certyfikat zawiera co najmniej następujące dane:

  1) numer certyfikatu,

  2) wskazanie, że certyfikat został wydany jako certyfikat kwalifikowany do

   stosowania zgodnie z określoną polityką certyfikacji,

  3) określenie podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne wydającego

   certyfikat i państwa, w którym ma on siedzibę oraz numer pozycji w

   rejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,

  4) imię i nazwisko lub pseudonim osoby składającej podpis elektroniczny;

   użycie pseudonimu musi być wyraźnie zaznaczone,

  5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego,

  6) oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu,

  7) poświadczenie elektroniczne podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne,

   wydającego dany certyfikat,

  8) ograniczenia zakresu ważności certyfikatu, jeżeli przewiduje to określona

   polityka certyfikacji,

  9) ograniczenie najwyższej wartości granicznej transakcji, w której

   certyfikat może być wykorzystywany, jeżeli przewiduje to polityka

   certyfikacji lub umowa, o której mowa w art. 14 ust. 1.

2. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wydając kwalifikowany certyfikat,

 jest obowiązany zawrzeć w tym certyfikacie inne dane niż wymienione w ust. 1

 na wniosek osoby składającej podpis elektroniczny, a w szczególności

 wskazanie czy osoba ta działa:

  1) we własnym imieniu, albo

  2) jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki

   organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, albo

  3) w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej albo jednostki

   organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, albo

  4) jako organ władzy publicznej.

3. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wydając kwalifikowany certyfikat,

 potwierdza prawdziwość danych, o których mowa w ust. 2, i powiadamia

 podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, o treści certyfikatu oraz poucza o

 możliwości unieważnienia certyfikatu na ich wniosek.

 

 

                  Rozdział V

               Ważność certyfikatów

                    

                  Art. 21.

1. Certyfikat jest ważny w okresie w nim wskazanym.

2. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne unieważnia certyfikat kwalifikowany

 przed upływem okresu jego ważności, jeżeli:

  1) certyfikat ten został wydany na podstawie nieprawdziwych lub

   nieaktualnych danych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2,

  2) nie dopełnił obowiązków określonych w ustawie,

  3) osoba składająca podpis elektroniczny weryfikowany na podstawie tego

   certyfikatu nie dopełniła obowiązków, o których mowa w art. 15,

  4) podmiot świadczący usługi certyfikacyjne zaprzestaje świadczenia usług

   certyfikacyjnych, a jego praw i obowiązków nie przejmie inny kwalifikowany

   podmiot,

  5) zażąda tego osoba składająca podpis elektroniczny lub osoba trzecia

   wskazana w cetyfikacie,

  6) zażąda tego minister właściwy do spraw gospodarki,

  7) osoba składająca podpis elektroniczny utraciła pełną zdolność do

   czynności prawnych.

3. Unieważnienie certyfikatu zgodnie z ust. 2 pkt 2 nie wyłącza

 odpowiedzialności podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne za szkodę

 względem osoby składającej podpis elektroniczny.

4. W przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia, że istnieją przesłanki do

 unieważnienia kwalifikowanego certyfikatu, podmiot świadczący usługi

 certyfikacyjne jest obowiązany niezwłocznie zawiesić certyfikat i podjąć

 działania niezbędne do wyjaśnienia tych wątpliwości.

5. Zawieszenie kwalifikowanego certyfikatu nie może trwać dłużej niż 7 dni.

6. Po upływie okresu wymienionego w ust. 5, w przypadku niemożności wyjaśnienia

 wątpliwości, podmiot świadczący usługi certyfikacyjne niezwłocznie unieważnia

 kwalifikowany certyfikat.

7. Certyfikat, który został zawieszony, może zostać następnie unieważniony lub

 jego zawieszenie może zostać uchylone.

8. Certyfikat, który został unieważniony, nie może być następnie uznany za

 ważny.

9. Minister właściwy do spraw gospodarki składa żądanie, o którym mowa w ust. 2

 pkt 6, jeżeli zachodzą przesłanki określone w ust. 2 pkt 1-4 i pkt 7.

10. O unieważnieniu lub zawieszeniu certyfikatu, podmiot świadczący usługi

 certyfikacyjne zawiadamia niezwłocznie osobę składającą podpis elektroniczny

 weryfikowany na jego podstawie.

11. Zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu nie może następować z mocą

 wsteczną.

                    

                  Art. 22.

1. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne publikuje listę zawieszonych i

 unieważnionych certyfikatów.

2. Informacje o zawieszeniu lub unieważnieniu certyfikatu umieszcza się na

 każdej liście zawieszonych i unieważnionych certyfikatów publikowanej przed

 dniem upływu okresu ważności certyfikatu oraz na pierwszej liście

 publikowanej po upływie tego okresu.

3. Lista zawieszonych i unieważnionych kwalifikowanych certyfikatów powinna

 zawierać w szczególności:

  1) numer kolejny listy i wskazanie, że lista została opublikowana zgodnie z

   określoną polityką certyfikacji i dotyczy certyfikatów wydanych zgodnie z

   tą polityką,

  2) datę i czas opublikowania listy z dokładnością określoną w polityce

   certyfikacji,

  3) datę przewidywanego opublikowania kolejnej listy,

  4) określenie podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne wydającego listę i

   państwa, w którym ma on siedzibę, oraz numer wpisu w rejestrze

   kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,

  5) numer każdego zawieszonego lub unieważnionego certyfikatu oraz wskazanie,

   czy został on unieważniony czy zawieszony,

  6) datę i czas, z dokładnością określoną w polityce certyfikacji,

   zawieszenia lub unieważnienia każdego certyfikatu,

  7) poświadczenie elektroniczne podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne,

   publikującego listę.

4. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne publikuje informacje o zawieszeniu

 i unieważnieniu certyfikatu na liście, o której mowa w ust. 1, zgodnie z

 odpowiednią polityką certyfikacji, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny

 od unieważnienia lub zawieszenia certyfikatu.

5. Zawieszenie i unieważnienie certyfikatu wywołuje skutki prawne od momentu, o

 którym mowa w ust. 3 pkt 6, który nie może być wcześniejszy niż data i czas

 publikacji poprzedniej listy zawieszonych i unieważnionych certyfikatów.

                    

                  Rozdział VI

   Udzielanie akredytacji i dokonywanie wpisu do rejestru kwalifikowanych

         podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne

                    

                  Art. 23.

1. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne lub zamierzający podjąć taką

 działalność może wystąpić o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów

 świadczących usługi certyfikacyjne.

2. Świadczenie usług certyfikacyjnych w charakterze kwalifikowanego podmiotu

 świadczącego usługi certyfikacyjne wymaga uzyskania wpisu do rejestru

 kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne i uzyskania

 zaświadczenia certyfikacyjnego wykorzystywanego do weryfikowania poświadczeń

 elektronicznych tego podmiotu, wydanego przez ministra właściwego do spraw

 gospodarki, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki publikuje, w postaci elektronicznej,

 listę wydanych zaświadczeń certyfikacyjnych, o których mowa w ust. 2, oraz

 dane służące do weryfikacji wydanych przez siebie zaświadczeń

 certyfikacyjnych.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki może, w trybie przepisów o

 zamówieniach publicznych, powierzyć podmiotowi świadczącemu usługi

 certyfikacyjne wytwarzanie i wydawanie zaświadczeń certyfikacyjnych, o

 których mowa w ust. 2, publikację listy, o której mowa w ust. 3, oraz danych

 służących do weryfikacji wydanych zaświadczeń certyfikacyjnych.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa Narodowego Banku

 Polskiego, upoważnia Narodowy Bank Polski lub wskazany we wniosku podmiot

 pozostający z Narodowym Bankiem Polskim w stosunku zależności, do wykonywania

 usług, o których mowa w ust. 4. Upoważnienie dla podmiotu zależnego wygasa z

 mocy prawa w przypadku ustania stosunku zależności od Narodowego Banku

 Polskiego.

6. Podmioty, o których mowa w ust. 4 i 5, muszą spełniać wymagania ustawy dla

 kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie

 bezpieczeństwa, wydawania, przechowywania i unieważniania certyfikatów i nie

 mogą świadczyć usług certyfikacyjnych polegających na wydawaniu certyfikatów.

7. W przypadkach, o którym mowa w ust. 4 i 5, minister właściwy do spraw

 gospodarki, dokonując wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, wskazuje

 podmiotowi świadczącemu usługi certyfikacyjne nazwę i siedzibę podmiotu

 upoważnionego do wytwarzania i wydawania zaświadczeń certyfikacyjnych.                  Art. 24.

1. Wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi

 certyfikacyjne dokonuje się na wniosek podmiotu, który zamierza świadczyć lub

 świadczy usługi certyfikacyjne.

2. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących

 usługi certyfikacyjne powinien zawierać:

  1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wnioskodawcy,

  2) określenie polityki certyfikacji, zgodnie z którą mają być tworzone i

   stosowane kwalifikowane certyfikaty lub świadczone inne usługi związane z

   podpisem elektronicznym,

  3) miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz adres wnioskodawcy,

  4) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców i rejestru dłużników

   niewypłacalnych,

  5) imiona i nazwiska osób, o których mowa w art. 10 ust. 3, które podmiot

   ten zatrudnia lub zamierza zatrudnić,

  6) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym oraz zaświadczenia

   o niekaralności osób, o których mowa w art. 10 ust. 3,

  7) wskazanie technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania czynności

   w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych,

  8) określenie sposobu zapobiegania ujawnianiu informacji, których

   wykorzystanie mogłoby naruszać interes odbiorców usług certyfikacyjnych,

  9) dokumenty przedstawiające sytuację majątkową oraz plan organizacyjny i

   finansowy działalności wnioskodawcy,

 10) dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do

   rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,

 11) dane służące do weryfikacji poświadczeń elektronicznych składanych przez

   podmiot w ramach świadczonych przez niego usług certyfikacyjnych,

 12) numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy,

 13) numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy.

3. Przepisów ust. 2 pkt 4, 9 i 13 nie stosuje się do wniosku składanego przez

 organ władzy publicznej lub Narodowy Bank Polski.

4. W przypadku braków we wniosku, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa

 wnioskodawcę do jego uzupełnienia, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni.

5. Termin, o którym mowa w ust. 4, może zostać przedłużony na umotywowany

 wniosek wnioskodawcy złożony przed upływem tego terminu.

6. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.

7. Za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych

 podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne pobiera się opłatę. Uiszczona

 opłata nie podlega zwrotowi.

8. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wzór i szczegółowy zakres wniosku, uwzględniając możliwość

   elektronicznego przetwarzania danych zawartych w formularzach,

  2) szczegółowy tryb tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego, w

   tym przez podmioty upoważnione na podstawie art. 23 ust. 4 lub 5, biorąc

   pod uwagę konieczność zapewnienia poufności tworzenia i wydawania

   zaświadczenia certyfikacyjnego,

  3) wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru

   kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,

   uwzględniając uzasadnione koszty ponoszone w związku z postępowaniem

   rejestrowym i prowadzeniem rejestru.

  

                  Art. 25.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki, po przeprowadzeniu kontroli, dokonuje

 wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi

 certyfikacyjne albo wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu do rejestru

 kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w terminie 2

 miesięcy od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi określone w art. 24

 ust. 2.

2. Uzyskanie wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, przez podmiot

 świadczący usługi certyfikacyjne stanowi potwierdzenie, że jest on instytucją

 posiadającą wystarczający potencjał merytoryczny i techniczny dla wystawcy

 kwalifikowanych certyfikatów i spełnia wymagania określone w ustawie.

3. Decyzja o dokonaniu wpisu powinna w szczególności określać nazwę polityki

 certyfikacji, w ramach której dany podmiot może wydawać kwalifikowane

 certyfikaty lub świadczyć inne usługi związane z podpisem elektronicznym.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia dokonania wpisu do rejestru, o

 którym mowa w ust. 1, jeżeli:

  1) wniosek i dołączone do niego dokumenty nie spełniają warunków określonych

   w ustawie,

  2) w dokumentach organizacyjnych podmiotu są zamieszczone postanowienia

   mogące zagrażać bezpieczeństwu albo w inny sposób naruszać interes

   odbiorców usług certyfikacyjnych,

  3) podmiot został umieszczony w rejestrze dłużników niewypłacalnych,

  4) wskazane we wniosku techniczne i organizacyjne możliwości wykonywania

   czynności w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych nie spełnia

   warunków określonych na podstawie art. 10 ust. 4, art. 17 ust. 2 i art. 18

   ust. 3,

  5) osoby, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, nie spełniają wymogów

   wymienionych w art. 10 ust. 3.                  Art. 26.

1. Wpis kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne do rejestru

 kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne obejmuje:

  1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) kwalifikowanego podmiotu świadczącego

   usługi certyfikacyjne,

  2) sposób reprezentacji kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi

   certyfikacyjne oraz numer wpisu do rejestru przedsiębiorców i oznaczenie

   sądu prowadzącego ten rejestr,

  3) imiona i nazwiska osób reprezentujących kwalifikowany podmiot świadczący

   usługi certyfikacyjne,

  4) nazwę polityki certyfikacji, w ramach której dany podmiot może wydawać

   kwalifikowane certyfikaty lub świadczyć inne usługi związane z podpisem

   elektronicznym,

  5) informacje o sumie ubezpieczenia i warunkach umowy, o której mowa w art.

   10 ust. 1 pkt 4, oraz nazwę zakładu ubezpieczeń,

  6) datę dokonania wpisu lub wydania decyzji o wykreśleniu wpisu.

2. Podmiot, który uzyskał wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów

 świadczących usługi certyfikacyjne, ma obowiązek, w terminie 30 dni od dnia

 doręczenia decyzji o dokonaniu wpisu, doręczyć dowód zawarcia umowy, o której

 mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, oraz przedstawić informacje, o których mowa w

 ust. 1 pkt 5.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie po uzyskaniu informacji,

 o których mowa w ust. 1 pkt 5, uzupełnia o nie wpis do rejestru

 kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

4. Jeżeli podmiot, który uzyskał wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów

 świadczących usługi certyfikacyjne, nie wywiąże się w terminie z obowiązku, o

 którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o

 wykreśleniu wpisu w rejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi

 certyfikacyjne.

5. Po dokonaniu wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi

 certyfikacyjne minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie, jednak nie

 wcześniej niż w dniu wywiązania się przez podmiot świadczący usługi

 certyfikacyjne z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, wydaje zaświadczenie

 certyfikacyjne, o którym mowa w art. 23 ust. 2.                  Art. 27.

1. Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne

 prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, i zaświadczenia certyfikacyjne, o których

 mowa w art. 23 ust. 2, są jawne i publicznie dostępne, w tym również w formie

 elektronicznej.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,

 sposób prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi

 certyfikacyjne, wzór tego rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w

 sprawach o wpis do rejestru, uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do

 rejestru osobom trzecim oraz możliwość wpisywania wszystkich danych

 uzyskanych w toku postępowania w sprawie dokonania wpisu do rejestru

 kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, w tym

 informacji o likwidacji lub upadłości podmiotu świadczącego usługi

 certyfikacyjne.                  Art. 28.

1. Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest obowiązany

 zawiadamiać niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zmiany stanu

 faktycznego lub prawnego, ministra właściwego do spraw gospodarki o każdej

 zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie

 ministra właściwego do spraw gospodarki o terminie zaprzestania świadczenia

 usług certyfikacyjnych, nie później jednak niż na 3 miesiące przed planowanym

 terminem zaprzestania tej działalności.                  Art. 29.

1. W przypadku otwarcia likwidacji kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi

 certyfikacyjne minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o

 wykreśleniu wpisu w rejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi

 certyfikacyjne.

2. W przypadku ogłoszenia upadłości kwalifikowanego podmiotu świadczącego

 usługi certyfikacyjne lub wykreślenie wpisu w rejestrze kwalifikowanych

 podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne następuje z mocy prawa.

3. Jeżeli odrębne przepisy nie przewidują likwidacji podmiotu świadczącego

 usługi certyfikacyjne, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o

 wykreśleniu wpisu w rejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi

 certyfikacyjne w przypadku zaprzestania działalności przez ten podmiot.

4. Obowiązek poinformowania ministra właściwego do spraw gospodarki o

 ogłoszeniu upadłości lub zamknięciu likwidacji ciąży na syndyku lub

 likwidatorze.

5. W przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z przyczyn wskazanych w

 art. 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października

 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr

 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz.

 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54,

 poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940, z 1998 Nr

 117, poz. 756, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i

 Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18) ust. 2 stosuje się

 odpowiednio. Obowiązek poinformowania ministra właściwego do spraw gospodarki

 ciąży na członkach organu osoby prawnej, komplementariuszach osobowej spółki

 handlowej lub wspólnikach spółki jawnej.                 Rozdział VII

   Nadzór nad działalnością podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne

                    

                  Art. 30.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad przestrzeganiem

 przepisów ustawy, zapewniając ochronę interesów odbiorców usług

 certyfikacyjnych.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki

 realizuje w szczególności poprzez:

  1) prowadzenie rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi

   certyfikacyjne,

  2) wydawanie i unieważnianie zaświadczeń certyfikacyjnych, o których mowa w

   art. 23 ust. 2,

  3) kontrolę działalności podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne pod

   względem zgodności z ustawą,

  4) nakładanie kar przewidzianych w ustawie.

3. Prowadzenie rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi

 certyfikacyjne minister właściwy do spraw gospodarki może powierzyć

 podmiotom, o których mowa w art. 23 ust. 4 i 5, które spełniają wymagania

 ustawy dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w

 zakresie bezpieczeństwa, wydawania, przechowywania i unieważniania

 certyfikatów i nie świadczą usług certyfikacyjnych polegających na wydawaniu

 certyfikatów.

  

                  Art. 31.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o wykreśleniu wpisu w

 rejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,

 jeżeli podmiot świadczący usługi certyfikacyjne:

  1) prowadzi działalność niezgodnie z przepisami ustawy w sposób zagrażający

   interesom odbiorców usług certyfikacyjnych, lub

  2) złoży wniosek o wykreślenie wpisu w rejestrze, lub

  3) planuje zakończenie działalności i zawiadamia ministra właściwego do

   spraw gospodarki zgodnie z art. 28 ust. 2, lub

  4) odmówi poddania się kontroli, o której mowa w art. 38.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw

 gospodarki może, zamiast wydania decyzji, wezwać podmiot świadczący usługi

 certyfikacyjne, aby w określonym terminie usunął stwierdzone niezgodności i

 doprowadził swoją działalność do stanu zgodnego z przepisami ustawy.

3. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw

 gospodarki może unieważnić zaświadczenie certyfikacyjne, o którym mowa w art.

 23 ust. 2 i umieścić je na liście unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych

 kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Przepisy

 dotyczące listy unieważnionych certyfikatów, o której mowa w art. 22, stosuje

 się odpowiednio.

4. Unieważnienie zaświadczenia certyfikacyjnego, o którym mowa w art. 23 ust.

 2, wykorzystywanego do weryfikacji poświadczeń elektronicznych składanych

 przez kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne, powoduje

 nieważność tych poświadczeń, chyba że zostanie udowodnione, że poświadczenie

 zostało złożone przed unieważnieniem zaświadczenia certyfikacyjnego.

5. Unieważnienie poświadczenia elektronicznego, o którym mowa w ust. 4,

 wykorzystywanego do weryfikacji ważności certyfikatów wydanych przez

 kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, powoduje nieważność

 tych certyfikatów.

6. W przypadku unieważnienia poświadczenia elektronicznego, o którym mowa w

 ust. 4, wykorzystywanego do weryfikacji ważności usługi znakowania czasem

 świadczonej przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne art.

 7 ust. 2 i 3 nie stosuje się.                  Art. 32.

1. Dokonując wezwania, o którym mowa w art. 31 ust. 2, minister właściwy do

 spraw gospodarki może nałożyć na podmiot świadczący usługi certyfikacyjne

 karę pieniężną do wysokości 50.000 złotych, jeżeli stwierdzone

 nieprawidłowości były szczególnie rażące.

2. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, minister

 właściwy do spraw gospodarki może nałożyć na podmiot świadczący usługi

 certyfikacyjne karę pieniężną do wysokości 50.000 złotych.

3. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2,

 minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany uwzględnić rodzaj i

 wagę stwierdzonych nieprawidłowości.

4. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu

 egzekucyjnym w administracji.                  Art. 33.

1. W przypadku złożenia poświadczenia elektronicznego z rażącym naruszeniem

 ustawy, decyzja o wykreśleniu wpisu w rejestrze kwalifikowanych podmiotów

 świadczących usługi certyfikacyjne jest natychmiast wykonalna.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 40 ustawy z dnia 11 maja

 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104,

 poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr

 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000

 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z

 2001 r. Nr 49, poz. 508 i poz. 509) nie stosuje się.                  Art. 34.

Od dnia doręczenia decyzji o wykreśleniu wpisu w rejestrze kwalifikowanych

podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne podmiot świadczący usługi

certyfikacyjne nie może zawierać umów o świadczenie usług certyfikacyjnych w

zakresie polityki certyfikacji, której dotyczy decyzja.

 

                  Art. 35.

1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy komórki organizacyjnej ministerstwa

 zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki, zwani dalej

 "kontrolerami", na podstawie dowodu tożsamości i imiennego upoważnienia

 określającego kontrolowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, zakres i

 podstawę prawną podjęcia kontroli.

2. Imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydaje minister właściwy do

 spraw gospodarki albo z jego upoważnienia dyrektor komórki organizacyjnej

 ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. Z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki kontrolę, o której

 mowa w ust. 1, mogą przeprowadzić również kontrolerzy, którzy są pracownikami

 podmiotu, o którym mowa w art. 23 ust. 5, lub jednostki certyfikującej w

 rozumieniu przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 4.

4. W przypadku gdy kontrola odbywa się na podstawie upoważnienia ministra

 właściwego do spraw gospodarki, podmiotowi oraz jednostce certyfikującej, o

 których mowa w ust. 3, należy się wynagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,

 zasady wynagradzania za przeprowadzenie kontroli, na podstawie upoważnienia

 ministra do kontroli, uwzględniając zakres i rodzaj kontroli oraz uzasadnione

 koszty jej przeprowadzenia.

                    

                  Art. 36.

Minister właściwy do spraw gospodarki przeprowadza kontrolę:

  1) z urzędu,

  2) na żądanie prokuratora lub sądu, albo innych organów państwowych

   upoważnionych do tego na podstawie ustaw w związku z prowadzonymi przez

   nie postępowaniami w sprawach dotyczących działalności podmiotów

   świadczących usługi certyfikacyjne.

  

                  Art. 37.

Kontrola ma na celu ustalenie, czy działalność podmiotu świadczącego usługi

certyfikacyjne jest zgodna z wymaganiami ustawy. Zakres kontroli określa

upoważnienie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lub ust. 3.                  Art. 38.

W celu prawidłowego przeprowadzenia kontroli:

  1) kierownicy kontrolowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne

   mają obowiązek przedkładać, na żądanie kontrolera, wszelkie dokumenty i

   materiały niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, z

   zachowaniem przepisów o ochronie informacji prawnie chronionych,

  2) kontrolerzy mają prawo do:

   a) wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanych podmiotów świadczących

    usługi certyfikacyjne,

   b) wglądu do dokumentów i innych nośników informacji, z wyjątkiem danych

    służących do składania podpisów i poświadczeń elektronicznych oraz

    innych informacji, które mogą służyć do odtworzenia tych danych,

    bezpośrednio związanych z kontrolowaną działalnością oraz zabezpieczania

    dokumentów i innych materiałów dowodowych, z zachowaniem przepisów o

    ochronie informacji prawnie chronionych,

   c) przeprowadzania oględzin obiektów, innych składników majątkowych i

    przebiegu czynności związanych ze świadczeniem usług certyfikacyjnych,

   d) żądania od pracowników kontrolowanych podmiotów świadczących usługi

    certyfikacyjne udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień,

   e) korzystania z pomocy biegłych i specjalistów.

   

                  Art. 39.

Do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 31, 32, 35-41,

53-55, 57 i 59 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

(Dz.U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59, z 1996 r. Nr 64, poz. 315 i Nr 89, poz. 402, z

1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 589, Nr 121, poz. 770 i Nr

133, poz. 883, z 1998 r. Nr 148, poz. 966, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1116

i 1126 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 704), z tym że ilekroć w tej ustawie mowa jest

o:

  1) Najwyższej Izbie Kontroli - należy przez to rozumieć ministerstwo

   zapewniające obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki,

  2) Prezesie Najwyższej Izbie Kontroli - należy przez to rozumieć ministra

   właściwego do spraw gospodarki,

  3) dyrektorze właściwej jednostki kontrolnej - należy przez to rozumieć

   dyrektora właściwej komórki organizacyjnej ministerstwa zapewniającego

   obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki, o której mowa w art. 35

   ust. 1,

  4) kontrolerze - należy przez to rozumieć kontrolera, o którym mowa w art.

   35 ust. 1 lub ust. 3.

  

                  Art. 40.

Minister właściwy do spraw gospodarki po zapoznaniu się z protokołem i

zastrzeżeniami oraz wyjaśnieniami zgłoszonymi przez kontrolowany podmiot

świadczący usługi certyfikacyjne powiadamia ten podmiot o wynikach kontroli i w

razie stwierdzenia nieprawidłowości wyznacza termin ich usunięcia, nie krótszy

niż 14 dni.                  Art. 41.

1. Kontroler jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w

 związku z wykonywaniem czynności służbowych.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu zatrudnienia.                  Art. 42.

Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje skargi na podmioty świadczące

usługi certyfikacyjne, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania

administracyjnego.                  Art. 43.

1. Pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych ministerstwa

 zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wykonujący

 zadania określone w ustawie nie mogą wykonywać działalności gospodarczej,

 być wspólnikami lub akcjonariuszami, ani wykonywać obowiązków osoby

 reprezentującej lub członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej podmiotu

 świadczącego usługi certyfikacyjne, a także pozostawać z podmiotem

 świadczącym usługi certyfikacyjne w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub

 innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności

 gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.                  Art. 44.

Pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych ministerstwa zapewniającego

obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wykonujący zadania określone w

ustawie, a także osoby wykonujące określone w niej czynności na rzecz tych

komórek organizacyjnych na podstawie umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego

o podobnym charakterze, są obowiązani do zachowania w tajemnicy informacji

uzyskanych w związku z wykonywaniem tych czynności.

                  Rozdział VIII

                 Przepisy karne

                    

                  Art. 45.

Kto świadczy usługi certyfikacyjne jako kwalifikowany podmiot świadczący usługi

certyfikacyjne bez uprzedniego zawarcia wymaganej umowy ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone odbiorcom tych usług, podlega

grzywnie do 1.000.000 złotych.                  Art. 46.

Kto, świadcząc usługi certyfikacyjne, wbrew obowiązkowi określonemu w ustawie

nie informuje osoby ubiegającej się o certyfikat o warunkach uzyskania i

używania certyfikatu podlega grzywnie do 30.000 złotych.                  Art. 47.

Kto składa bezpieczny podpis elektroniczny za pomocą danych służących do

składania podpisu elektronicznego, które zostały przyporządkowane do innej

osoby, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym

karom łącznie.

                    

                  Art. 48.

Kto, świadcząc usługi certyfikacyjne, kopiuje lub przechowuje dane służące do

składania bezpiecznego podpisu lub poświadczenia elektronicznego lub inne dane,

które mogłyby służyć do ich odtworzenia, podlega grzywnie lub karze pozbawienia

wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie.

                    

                  Art. 49.

1. Kto, świadcząc usługi certyfikacyjne, wydaje certyfikat zawierający

 nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 20 ust. 1, podlega grzywnie lub

 karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie.

2. Tej samej karze podlega osoba, która w imieniu podmiotu świadczącego usługi

 certyfikacyjne umożliwia wydanie certyfikatu, o którym mowa w ust. 1.

3. Tej samej karze podlega osoba, która posługuje się certyfikatem, o którym

 mowa w ust. 1.

                    

                  Art. 50.

Kto, świadcząc usługi certyfikacyjne, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 21

ust. 2 pkt 5 i 6, zaniecha unieważnienia certyfikatu, podlega grzywnie lub karze

pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie.                  Art. 51.

Kto, świadcząc usługę znakowania czasem jako kwalifikowany podmiot świadczący

usługi certyfikacyjne, umożliwia oznaczenie danych czasem innym niż z chwili

wykonywania tej usługi oraz poświadcza elektronicznie tak powstałe dane, podlega

grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie.

                    

                  Art. 52.

1. Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy związanej ze świadczeniem

 usług certyfikacyjnych, ujawnia lub wykorzystuje, wbrew warunkom określonym w

 ustawie, informacje objęte tą tajemnicą, podlega grzywnie do 1.000.000

 złotych lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 jako podmiot

 świadczący usługi certyfikacyjne lub jako kontroler albo w celu osiągnięcia

 korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie do 5.000.000 złotych lub

 karze pozbawienia wolności do lat 5 albo obu tym karom łącznie.                  Art. 53.

Karom określonym w art. 45-51 podlega także ten, kto dopuszcza się czynów, o

których mowa w tych przepisach, działając w imieniu lub w interesie innej osoby

fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości

prawnej.                  Rozdział IX

    Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

                    

                  Art. 54.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z

1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr

19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz.

99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,

poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz.

78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr

83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z

1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040,

z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000

r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857 i Nr 114, poz. 1191 oraz z 2001 r. Nr

11, poz. 91 i Nr 71, poz. 733) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 60 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 60. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby

     dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde

     zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób

     dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci

     elektronicznej (oświadczenie woli).";

2) art. 78 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 78. §1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza

      złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść

      oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów

      obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany

      przez jedną ze stron lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść

      oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

     §2. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone

      bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy

      ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne formie

      pisemnej.".

      

                  Art. 55.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z

1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40

poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr

116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz.

64) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

   "6a) świadczyć usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie

    elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych

    wykorzystywanych przez banki czynnościach, których są stronami,";

2) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 "4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii

   Prezesa Narodowego Banku Polskiego, zasady tworzenia, utrwalania,

   przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu

   elektronicznego, dokumentów bankowych, o których mowa w ust. 2.".

                    

                  Art. 56.

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z

1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12 , poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48 ,

poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i

Nr 122, poz. 1314 i poz. 1321 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i poz.

44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634 i Nr 73, poz. 761) w art. 9 w ust. 2 po pkt

4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

  "5) nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w

   rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym.".

                    

                  Art. 57.

Do dnia 31 grudnia 2003 r. wnioski, o których mowa w art. 24 ust. 2, zamiast

aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorców mogą zawierać wypis z ewidencji

działalności gospodarczej.                  Art. 58.

1. Banki i organy władzy publicznej, do dnia 31 grudnia 2002 r., dostosują

 swoją działalność w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych oraz

 wykorzystania systemów teleinformatycznych związanych ze świadczeniem tych

 usług do wymogów ustawy.

2. W terminie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy organy władzy publicznej

 umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz

 innych czynności w postaci elektronicznej, w przypadkach gdy przepisy prawa

 wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym

 do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, warunki

 techniczne i warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów, o

 których mowa w ust. 2.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie roku od dnia

 wejścia w życie ustawy, dostosuje przepisy regulujące sposób wnoszenia opłat

 za czynności administracyjne do wymogów obrotu prawnego z wykorzystaniem

 podpisu elektronicznego.

 

                  Art. 59.

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem

 art. 4 pkt 3-6 oraz art. 11 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem uzyskania

 przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

2. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii

 Europejskiej traci moc przepis art. 4 pkt 2.